Történelmi adalékok, dokumentációk
 

bulletAjánlom figyelmükbe Koczó József nemrégiben megjelent ALMA MATER című könyvét a vámosmikolai, perőcsényi és tésai iskolák történetéről

A szerző bevezető gondolatai:
"A többcélú kistérségi társulások folyamatban lévő szerveződése a közoktatás területén minden bizonnyal azt eredményezi,hogy az iskolák körzetesítése után a néhány száz lélek lakta településen még a fennmaradt alma mater vagy tagiskola sorsa is megpecsételődik. S mit jelent egy település számára iskolája megszűnése? Tésa esetében az iskolatörténet írásához végzett anyaggyűjtés során azzal szembesültem, hogy helyben szinte semmilyen írásos anyag nem maradt az iskoláról még az anyakönyvek sem!..." A kutatás során mégis számtalan dokumentum,írásos emlék került elő Tésa iskolatörténetéről, melynek kezdete a szerző szerint 1777.április 7. tehető. Érdemes elolvasni a Honti Füzetek 8.kötetét.

Szerző: Koczó József
Cím: Alma mater : Dokumentumok és emlékek a vámosmikolai, perőcsényi és tésai iskolák történetéből
Megjelenés: Vámosmikola : Vámosmikolai Ált. Tagisk. Helytörténeti Szakkör, 2008
Terjedelem: 335 p. : ill. ; 20 cm
Megjegyzés: Bibliogr. 329-332. p.
ISBN: 978-963-06-4175-3
Nyelv: hun
Tárgyszavak: oktatásügy ; elemi iskola ; általános iskola ; középiskola ; zeneiskola ; története ; 16-21.sz. ; Vámosmikola ; Perőcsény ; Tésa ; neveléstörténet ; iskolatörténet Magyarország
Szakcsoport: 501, 222, 64


A falu híres lakói voltak:

bullet tésai Foglár György (1670-1754)
címzetes püspök és egri kanonok, Csejtén született, iskoláit Nagyszombaton, Pozsonyban, majd mint esztergomi papnövendék a teológiát a bécsi egyetemen végezte, először Nényén pap, majd 1707-től 1711-ig pásztói plébános, 1710 egri kanonok, 1713 prépost, 1718 címzetes szerbiai püspök, 1740-ben Egerben jogakadémiát alapított, melyhez a vagyonából alapítványt rendelt, alapítványát az Országgyűlés 1741-ben törvénycikkbe iktatta, a papnövendékek részére egyházjogi tanszéket alapított, továbbá vagyonából a végzősök hittani könyvekkel történő ellátását is biztosította, több könyve is megjelent, Egerben hunyt el


 
bulletBoronkay Lajos (1810-1863) szabadelvű, demokrata politikus, aki 1848-ban Hont, Bars és Túróc vármegye tejhatalmú kormánybiztosa volt. (Nála vendégeskedett Jókai és Petõfi). A szabadságharc után elõbb fogságban majd háziõrizetben volt. Boronkay Lajos 1845-ben Tésára költözik és feleségül veszi Czékus Máriát. Élete végéig /a kényszerű megszakításoktól eltekintve / ez a falucska lesz az otthona, majd 1863-ban bekövetkezett halálától földi maradványinak is örök nyugvóhelye. Ha TÉSA története részletesen érdekelné a kedves látogatót kérjük olvassa el PUSKÁS PÉTER: BORONKAY LAJOS KOSSUTH  HONTI KORMÁNYBIZTOSA című 2001-ben megjelent monográfiáját. De nem állhatom meg,hogy ne idézzek a kiváló helytörténeti kutató és író előbbiekben említett művéből: "TEMETÉS TÉSÁN - cimű fejezet:" A metsző szelű, borongós időben az Ipoly völgyében járunk a Börzsöny tövében meghúzódó kis Hont megyei falu,Tésa temploma felé közeledünk. Feketébe öltözött hatalmas tömeg állja körül a templomot./Tésa ekkor Hont megyéhez tartozott./Éppen véget ért az egyházi szertartás.Most egy nemes arcélű, őszülő hajú férfi lép a koporsóhoz, hallgassuk szavait figyelemmel: Tisztelt gyászoló gyülekezet! Mondjunk még néhány polgári szót az egyháziak után. A veszteség, mely az elhunyt családját és a hont érte, oly nagy, s a seb még oly eleven, másrészről oly szent, hogy ehhez nyúlnunk még baráti kezekkel sem szabad. Nem csak szóval, de tettekkel bizonyítá ő be minden alkalommal honszerelmét, mely soha el nem lazult, s akkor volt legerősebb, midőn akadályokra talált. És ha nem tűnt is fel ő nevével elsőrendű ragyogó csillagként Magyarország politikai egén, de ott állott mindig azon hazafiak közvetlen sorában, kik a hazáért nemcsak élni, ragyogni, hanem, ha kell áldozni is készek." Boronkay Lajos  végső nyughelyét a tésai templomban egy tábla jelzi.

 

bulletJankovich Béla (1865-1939) kiváló közgazdász, 1912-17 között vallás- és közoktatásügyi miniszter volt. A Magyar Tudományos Akadémia tagjává is választották.

 

Dokumentációk:

első írásos emlék Tésáról:

39. számú oklevél magyar fordítása
1288. május 11.

 Mindenkinek, aki jelen levelet megtekinti, Pál mester esztergomi prépost, a (római) jog doktora, pécsi egyházkormányzó, valamint az esztergomi egyház káptalanja örök üdvösséget kíván az Úrban. Jelen sorainkkal mindenki tudomására kívánjuk hozni, hogy a Krisztusban tisztelendő András atya, Isten kegyelméből egri püspök úr és a nemes férfiak: Káta nembeli Myhedeus comes fia Miklós és Hont-Pázmán nembeli Kázmér comes fiai, Ugrin mester, Péter mester és Lampert mester személyesen elébünk járulva elmondták, hogy jelen levelünkben alább megnevezett földjeik vagy birtokaik tárgyában bizonyos cserét vagy birtokváltást tettek és előttünk is megteszik, amelyet sértetlenül kívánnak megőrizni egymás között, valamint utódaik és örököseik közt: Kázmér comes említett fiai Novaj nevű lakatlan birtokukat, illetve földjüket, amin áll egy templom, és Borsod vármegyében az egri egyház birtokai mellett fekszik, odaadták és átadták Miklósnak, Myhedeus comes fiának az ő Pereszlény és Tésa nevű Ipolyvize menti két birtokáért cserébe örökre, kölcsönösen és viszont, hogy visszavonhatatlanul birtokolja.
Majd az említett tisztelendő atya, András egri püspök úr az említett Myhedeus fia Miklóssal Kázmér comes fiai, Ugrin, Péter és Lampert jelenlétében és beleegyezésével olyan cserét vagy birtokváltást tett, amit szintén örökre fenntartanak maguk közt és utódaik meg leszármazottaik közt, hogy András püspök úr egyháza bizonyos püspöki birtokát, amit Szent István adományaképpen az egyház alapítása óta békésen birtokolt, az Abaújvár megyében vagy más néven Hevesújvár megyében fekvő Szurdokpüspökit átadta Miklós ispánnak az előbb mondott Novaj nevű birtokért, illetve földért, amit az említett nemesek, Kázmér comes fiai a Pereszlény és Tésa nevű két birtokért cserébe vagy váltságba átadtak és örökre odaadtak Miklósnak.
Úgy történt, hogy a valós határokkal és régi határjelekkel elhatárolt fentebb megnevezett földek vagy birtokok ügyében tett intézkedéssel kapcsolatban bárki részéről felmerülő mindenféle vitáktól és perlekedésektől odavissza kölcsönösen és viszont tartoznak az ország szokásai szerint tulajdon fáradságukon és költségükön megvédeni egymást, tudniillik a tisztelendő András püspök, Myhedeus fia Miklós és Kázmér comes fiai, Ugrin, Péter és Lampert, valamint mindannyiuk utódai és örökösei, aszerint, ahogyan az említett birtokváltás vagy csere történt köztük.
A cserék megtörténtekor mindannyian, mind a püspök, mind a többi fentebb megnevezett személy kölcsönösen megvizsgálták és elismerték, hogy a birtokszomszédságból egyenként mindannyiuknak nagyobb előnye származik. Ezért együttes akarattal kötelezték magukat, hogy ha idő múltával közülük valaki, vagy az örökösök, vagy az utódok a szóban forgó birtokcserét megtámadják vagy valamilyen szín alatt az említett birtokokból valamit visszaszereznek, akár a jogrend megtartásával, akár teljes vagy részleges elvetésével, (az személy) e cselekedettel a patvarkodás bűnébe essék. Ráadásul annak, akitől visszavették a birtokot, a visszavevő száz márkát tartozzék fizetni zaklatás miatt. Hogy pedig ez a cseresorozat örökös megerősítést nyerjen és senki ne vonhassa vissza idő múltával, kérésükre és kívánságukra mindegyiküknek kiadjuk hiteles pecsétünkkel megerősített jelen levelünket.
Kelt a kiváló férfiú, Ciprián mester, egyházunk olvasókanonoka keze által az Úr 1288. esztendejében május idusa90 előtt az ötödik napon.

 

Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter Csernoch János hercegprímástól Novák István jelöltségének támogatását kéri. Tésa, 1913. augusztus 25.

      Kegyelmes Uram!
      Szíves értesítésedet és az abban jelzett kegyes közbenjárásodat a nunciusnál őszinte köszönettel vettem. Szabadságom megkezdése előtt még további információt törekedtem szerezni Vaszary bíboros úr adósságainak ügyében mivel azonban azok egy része kapcsolatban áll a javadalmi ügyekkkel és Madách akkor még szabadságon volt - nem nyerhettem teljes áttekintést ügyeinek állásáról. Jövő hó elsején ismét elfoglalom hivatalomat és akkor folytatom a megkezdett akciót. Addig a felségfelterjesztés is elintézést nyer a jövedelem lefoglalása ügyében.
      Egyúttal felhasználom az alkalmat, hogy ismételve kikérjem szíves véleményedet az eperjesi püspökség betöltése ügyében. Mivel becses tudomásod szerint az összes eddigi jelölések egyik vagy másik helyen meghiúsultak a kísérlet nem nagyon biztató.
      Utóbb vett értesülés szerint azonban Novák jelölése a Szentszéknél nem ütközik többé nehézségbe. Amennyiben személyisége a nunciussal való beszélgetés közben szóba jött volna - igen leköteleznél, ha kegyes volnál azt velem közölni. Amennyiben kegyes volnál e jelöléshez magad részéről is hozzájárulni, legközelebb magán úton intéznék ez ügyben a nunciushoz, hogy annak alapján a további lépéseket Ő Felségénél is megtehessem, mihelyt Ischlből visszatér.
      Kegyes válaszodat hivatalomba kérve maradok kiváló tiszteletem nyilvánításával
      őszinte tisztelőd
      Jankovich Béla

Csernoch János hercegprímás Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi miniszterhez írott levelében összefoglalja az eperjesi püspöki szék betöltésére tett eddigi lépéseket. Esztergom, 1913. augusztus 28.

      A Kultuszminiszternek
      Budapest
      Kegyelmes Uram, Tisztelt Barátom!
      Tésáról f. hó 25-én írt szives leveled kapcsán az eperjesi püspökség betöltése tárgyában a következőket jelenthetem.
      Még Tirolban tartózkodásom idején levelet kaptam gróf Tisza István miniszterelnök Úrtól, hogy a nunciusnál Novák István jelöltségét támogassam, mert a magyar kormány több jelölt elejtése után Novákhoz ragaszkodik és igen sajnálná, ha a római Szentszék elutasító álláspontra helyezkednék. Megírtam erre a miniszterelnök úrnak, hogy én Novák Istvánt nem tartom alkalmas jelöltnek, mert az eperjesi egyházmegye élére sokkal különb emberre van szükség, amilyen pld. Gebé Péter, vagy Suba György, de jeleztem egyúttal azt is, hogy ha a kormány az én aggodalmaim dacára is ragaszkodik Novákhoz, úgy hajlandó vagyok Novák elfogadása érdekében a Szentatyánál, illetve a nunciusnál közbenjárni. A miniszterelnök úr erre tudomásomra hozta, hogy az egész ügyet még egyszer reconsideratio tárgyává teszi.
      De rövid néhány nap múlva ismét írt, hogy a kormány kénytelen ragaszkodni Novák jelöltségéhez, amelynek támogatását tőlem is kérte.
      Erre úgy a nunciusnál, mint Merry del Val bíboros államtitkárnál ajánlottam elfogadásra Novákot. Nem is kétlem, hogy a római Szentszék akceptálni fogja Novákot, mert az erre való hajlandóságot kivettem úgy a nuncius szavaiból, akivel kétszer is beszéltem Bécsben, mint Merry del Val soraiból, aki e tárgyban levelet intézett hozzám
      Fogadd
      Esztergom, 1913. augusztus 28.
      Csernoch